Normativa

El Centre Excursionista de Lloret de Mar disposa de préstec de material per als seus socis/sòcies.

 1. Aquesta normativa es troba a disposició dels socis/sòcies al local del Centre i pàgina web.
 2. El servei de préstec de material és exclusiu per als socis/sòcies del Centre.
 3. La reserva es podrà fer per correu electrònic, per telèfon o directament al local del Centre.
 4. La recollida del material es farà els divendres de 18:30h. a 20:30h del vespre, al local del Centre. El retorn del material es farà amb previ acord del dia i  l’hora.
 5. En el moment de retirar el material, s’abonarà el preu de la fiança.
 6. El soci/sòcia té dret a comprovar l’estat del material. No s’accepten reclamacions després de la seva recollida.
 7. El soci/sòcia es compromet a retornar el material en el mateix estat en què l’ha rebut, a excepció del desgast produït durant la seva correcta utilització. En el seu defecte, es compromet a complir allò que estableix aquest reglament.
 8. El Centre Excursionista de Lloret de Mar no es farà responsable dels accidents que es puguin produir per un mal ús del material.
 9. Els desperfectes ocasionats per un mal ús serà motiu de descompte de la fiança.
 10. En cas de pèrdua o robatori del material, el llogater haurà d’abonar la totalitat de l’import de substitució.
 11. La utilització d’aquest servei de préstec de material, implica l’acceptació d’aquest reglament.
 12. El Material és exclusiu per a socis/sòcies, no es podrà extreure material per no socis/sòcies del Centre Excursionista de Lloret de Mar.